LINH SON TEMPLE

Our voice that calls the Buddha is Buddha’s voice that's calling us.

Content List

THÔNG BÁO (Announcements)

KIẾN THỨC PHẬT GIÁO (Buddhist Information)

 1. Các Ngày Vía Phật và Bồ Tát (Buddhist Celebration Dates)
 2. 10 Công Đức Ấn Tống Kinh
 3. 10 Công Đức Niệm Phật
 4. Mid-Autumn Moon Festival
 5. The Buddha’s Birthday
 6. Ullambana Festival

HÌNH ẢNH (Photo Gallery)

 1. Hình Ảnh Giới Thiệu Chùa (Gallery of Linh Son Temple)
 2. Vườn La Hán (The 18-Arhat Garden)
 3. Phật Ngọc và hoa Mandala (Giant Jade Buhdda)
 4. Lễ Phật Đãn 2010 (Celebrating the Buddha’s Birthday)
 5. Giao Thừa Canh Dần ‘10 (New Year’s Eve)
 6. Hình hái táo 2009
 7. Tết Trung Thu 2009 (Moon Festival)
 8. Lễ Phật Đãn 2009 (Celebrating the Buddha’s Birthday)
 9. Rằm Thượng Nguyên ‘09 (First Full Moon Celebration)
 10. Lễ Đón Giao Thừa Kỷ Sửu ‘09 (New Year’s Eve Celebration)
 11. Tiệc Tất Niên 2009 (End of Year Party)
 12. Gói Bánh Tét 2009
 13. Tết Trung Thu 2008 (Moon Festival)
 14. Lễ Vía Đức Quán Thế Âm 2008
 15. Mẹ Hiền Quán Âm (Bodhisattva Guan-yin)
 16. Vu Lan (Ullambana) Festival 2008
 17. Lễ Phật Đãn 2008 (Celebrating the Buddha’s Birthday)
 18. Tu Học (tháng 4, 2008 ) (April Retreat)
 19. Mừng Xuân Mậu Tý – phần 1 (2008 New Year – part 1)
 20. Mừng Xuân Mậu Tý – phần 2 & 3 (New Year – parts 2 & 3)
 21. Tết Mậu Tý (Vietnamese New Year 2008 )

PHIM ẢNH (Video Gallery)

 1. Thành lập đạo tràng La Hán (Constr’n of 18-Arhat Garden)
 2. Giao Thừa Canh Dần ’10 (New Year’s eve celebration 2010)
 3. Party Tất Niên 2009 (End of Year Party)
 4. Lễ Vu Lan 2008 (Ullambana Festival)
 5. Mừng Tết Trung Thu 2007
 6. Mừng Xuân Mậu Tý – phần 1 (2008 New Year – part 1)
 7. Mừng Xuân Mậu Tý – phần 2 & 3 (New Year – parts 2 & 3)
 8. Mừng Xuân Mậu Tý – phần 4 (New Year – part 4)

NHẠC NIỆM PHẬT (nghe trực tuyến hoặc tải về máy)
(Songs of chanting the Buddha’s names)

 1. niemphatnhac 01.mp3
 2. niemphatnhac 02.mp3
 3. niemphatnhac 03.mp3
 4. niemphatnhac 04.mp3
 5. niemphatnhac 05.mp3
 6. niemphatnhac 06.mp3
 7. niemphatnhac 07.mp3
 8. niemphatnhac 08.mp3
 9. niemphatnhac 09.mp3
 10. niemphatnhac 10.mp3
 11. niemphatnhac 11.mp3
 12. niemphatnhac 12.mp3
 13. niemphatnhac 13.mp3
 14. niemphatnhac 15 Niem Phat 4 Chu.mp3
 15. niemphatnhac 14 PhatThichCa, QuanTheAm, PhatADiDa.mp3

PHẬT và BỒ TÁT (Buddhas and Bodhisattvas)

 1. Introductions to the principle Buddhas
 2. Introductions to the principle Bodhisattvas
 3. Đức Quán Thế Âm – Hiện Thân Của Bi Trí
 4. Sự Tích Phật A Di Đà
 5. Sự Tích Phật Thích Ca
 6. Sự Tích Đức Chuẩn Đề Bồ Tát
 7. Sự Tích Đức Đại Thế Chí Bồ Tát
 8. Sự Tích Đức Địa Tạng Bồ Tát (kiếp nữ dòng Bà La Môn)
 9. Sự Tích Đức Địa Tạng Bồ Tát (kiếp Quang Mục nữ)
 10. Sự Tích Đức Địa Tạng Bồ Tát (kiếp làm vua)
 11. Sự Tích Đức Địa Tạng Bồ Tát (kiếp Đại Trưởng giả)
 12. Sự Tích Đức Địa Tạng Bồ Tát (chuyển thế)
 13. Sự Tích Đức Di Lặc Bồ Tát
 14. Sự Tích Đức Di Lặc (Kiếp phó Đại Sĩ)
 15. Sự Tích Đức Văn Thù Bồ Tát
 16. Sự Tích Đức Phổ Hiền Bồ Tát
 17. The Life of the Buddha

KINH PHẬT TIẾNG ANH (Buddhist Sutras)

 1. 89 Buddhas Repentance (Sám Hối)
 2. Medicine Master Buddha sutra (Kinh Dược Sư)
 3. Amitabha sutra (Phật Thuyết A Di Ðà Kinh)
 4. The Heart of Prajna Paramita sutra (Kinh Bát Nhã)
 5. Ullambana sutra (Kinh Vu Lan)

BUDDHIST FABALES/CLASSIC STORIES

 1. The Hare on the Moon
 2. The Heart of the Monkey
 3. The Story of Chaddanta Elephant
 4. The Story of Ruru Deer
 5. The Story of The Two Deer
 6. The Story of Two Swans