Linh Son Temple – Windsor

Our voice that calls the Buddha is Buddha’s voice that's calling us

Video: Đón Giao Thừa Canh Dần ’10

6 Comments

Lễ Giao Thừa bắt đầu – Thầy Trí Thoát đọc diễn văn

Múa Lân đón Giao Thừa (Dragon dance)

Tụng Kinh Giao Thừa (Chanting)

Thầy Trụ Trì hái lộc đầu năm

Phật tử hái lộc đầu năm

6 thoughts on “Video: Đón Giao Thừa Canh Dần ’10

  1. Video: Đón Giao Thừa Canh Dần ’10. Cái này kg còn tồn tại rồi. ADIDAPHAT

  2. Thay oi con tim duoc va dang xem tiep theo Thay oi , con cam on Thay ,ADIDAPHAT

  3. du da lau nhug con van muon coi hoai Thay a.con cam on Thay nhieu lam.adidaphat

  4. “Video: Đón Giao Thừa Canh Dần ’10” . Đạo hữu nào còn cho mình xin

  5. “Video: Đón Giao Thừa Canh Dần ’10” . Đạo hữu nào còn cho mình xin.Minh dang can

  6. VA : Video: Mung Xuan Mau Ty 2008 – part 4

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s