LINH SON TEMPLE

Our voice that calls the Buddha is Buddha’s voice that's calling us.

Pictorial: Phật Thuyết A Di Ðà Kinh (The Buddha Speaks of Amitabha Sutra) 3

13

13 Xá lợi phất. Ư nhữ ý vân hà? Bỉ Phật hà cố hiệu A Di Ðà.
Shariputra, what do you think? Why is this Buddha called Amitabha?

Xá Lợi Phất, bỉ Phật quang minh vô lượng.
Shariputra, the brilliance of that Buddha’s light is measureless,

Chiếu thập phương quốc, vô sở chướng ngại, thị cố hiệu vi A Di Đà.
Illuminating the lands of the ten directions everywhere without obstruction, for this reason he is called Amitabha.

14

14 Hựu Xá Lợi Phất, bỉ Phật thọ mạng, cập kỳ nhân dân, vô lượng vô biên A Tăng Kỳ kiếp. Cố danh A Di Đà.
Moreover, Shariputra, the lifespan of that Buddha and that of his people extends for measureless, limitless asamkheya kalpas (asamkhyeyas of eons); For this reason he is called Amitayus.

Xá Lợi Phất, A Di Đà Phật thành Phật dĩ lai, ư kim thập kiếp.
And Shariputra, since Amitabha became a Buddha, ten eons have passed.

15

15 Hựu Xá Lợi Phất, bỉ Phật hữu vô lượng vô biên Thanh Văn đệ tử, giai A La Hán,
Moreover, Shariputra, that Buddha has measureless, limitless ‘Sound-hearer’ disciples, all Arhats,

Phi thị toán số chi sở năng tri. Chư Bồ Tát chúng, diệc phục như thị.
Their number incalculable; thus also is the assembly of Bodhisattvas.

Xá Lợi Phất, bỉ Phật quốc độ, thành tựu như thị công đức trang nghiêm.
Shariputra, that Buddhaland is crowned in splendor and virtues such as these.

Hựu Xá Lợi Phất, Cực Lạc quốc độ, chúng sanh sanh giả, giai thị A Bệ Bạt Trí.
Moreover, Sariputra, those living beings born in the land of the Ultimate Bliss are all Avaivartika.

Kỳ trung đa hữu nhất sanh bổ xứ. Kỳ số thậm đa,
Among them are many who in this very life will dwell in Buddhahood. Their number is extremely many;

Phi thị toán số sở năng tri chi, đãn khả dĩ vô lượng vô biên A Tăng Kỳ thuyết.
It is incalculable and only in measureless, limitless asamkyeyas of eons could they be counted.

16

16 Xá Lợi Phất, chúng sanh văn giả, ưng đương phát nguyện, nguyện sanh bỉ quốc.
Shariputra, those living beings who hear of this should vow, ‘I wish to be born in that country.’

Sở dĩ giả hà? Đắc dữ như thị chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ.
And why? Because those who are born there assemble in one place with people whose goodness is unsurpassed.

Xá Lợi Phất, bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên, đắc sanh bỉ quốc.
Shariputra, if one has few good roots, blessings, and virtues, one cannot be born in that land.

Xá Lợi Phất, nhược hữu thiện nam tử thiện nữ nhân, văn thuyết A Di Đà Phật, chấp trì danh hiệu,
Shariputra, if there is a good man or good woman who hears of Amitabha and holds his name,

Nhược nhất nhật, nhược nhị nhật, nhược tam nhật, nhược tứ nhật, nhược ngũ nhật, nhược lục nhật, nhược thất nhật, nhất tâm bất loạn.
Whether for one day, two days, three, four, five days, six days, as long as seven days with one mind unconfused.

17

17 Kỳ nhân lâm mạng chung thời, A Di Đà Phật, dữ chư Thánh Chúng, hiện tại kỳ tiền.
When this person approaches the end of life, before him will appear Amitabha and all the assembly of Holy Ones.

Thị nhân chung thời, tâm bất điên đảo, tức đắc vãng sanh A Di Đà Phật Cực Lạc quốc độ.
When the end comes, his mind will not be utterly confused, and in Amitabha’s Land of Utmost Happiness he will quickly be reborn.

Xá Lợi Phất, ngã kiến thị lợi cố thuyết thử ngôn, nhược hữu chúng sanh văn thị thuyết giả ưng đương phát nguyện sanh bỉ quốc độ.
Shariputra, because I see this benefit, I speak these words; and, if living beings hear this teaching they should make the vow: “I wish to be born in that land.”

18

18 Xá Lợi Phất, như ngã kim giả, tán thán A Di Đà Phật bất khả tư nghì công đức chi lợi.
Shariputra, just as I now praise the inconceivable benefits from the merit and virtue of Amitabha,

Đông Phương diệc hữu A Súc Bệ Phật, Tu Di Tướng Phật, Đại Tu Di Phật, Tu Di Quang Phật, Diệu Âm Phật,
So too in the East do Aksobya Buddha, Sumeru Appearance Buddha, Great Sumeru Buddha, Sumeru Light Buddha, Wonderful Sound Buddha,

Như thị đẳng hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ quốc xuất quảng trường thiệt tướng
All Buddhas such as these, numberless as Ganges’ sands, each in his own country gives forth a vast and far-reaching sound

Biến phú Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, thuyết thành thật ngôn.
That pervades the Three Thousand Great Thousand Worlds, and proclaims these sincere and honest words:

Nhữ đẳng chúng sanh, đương tín thị xưng tán bất khả tư nghì công đức, nhất thiết chư Phật sở hộ niệm Kinh.
‘All you living beings should believe in this sutra which all Buddhas praise for its inconceivable merit and virtue, a sutra they protect and bear in mind.’

Xá Lợi Phất, Nam Phương thế giới hữu Nhật Nguyệt Đăng Phật, Danh Văn Quang phật, Đại Diệm Kiên Phật, Tu Di Đăng Phật, Vô Lượng Tinh Tấn Phật,
Shariputra, in the Southern World, Sun-Moon Lamp Buddha, Sumeru Lamp Buddha, Celebrated Light Buddha, Great Radiant Shoulders Buddha, Measureless Vigor Buddha,

Như thị đẳng hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ quốc xuất quảng trường thiệt tướng, biến phú tam thiên đại thiên thế giới thuyết thành thật ngôn:
All Buddhas such as these, numberless as Ganges’ sands, each in his own country gives forth a vast and far-reaching sound that pervades the
Three Thousand Great Thousand Worlds and proclaims these sincere and honest words:

Nhữ đẳng chúng sanh, đương tín thị xưng tán bất khả tư nghì công đức, nhất thiết chư Phật sở hộ niệm Kinh.
‘All you living beings should believe in this sutra which all Buddhas praise for its inconceivable merit and virtue, a sutra they protect and bear in mind.’

Xá Lợi Phất, Tây Phương thế giới hữu Vô Lượng Thọ Phật, Vô Lượng Tướng phật, Vô Lượng Tràng Phật, Đại Quang Phật, Đại Minh Phật, Bảo Tướng Phật, Tịnh Quang Phật,
Shariputra, in the Western World, Measureless Life Buddha, Infinite Features Buddha, Measureless Curtain Buddha, Great Light Buddha, Great Clarity Buddha,
Jeweled Appearance Buddha, Pure Light Buddha,

Như thị đẳng hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ quốc, xuất quảng trường thiệt tướng, biến phú tam thiên đại thiên thế giới, thuyết thành thật ngôn:
All Buddhas such as these, numberless as Ganges’ sands, each in his own country gives forth a vast and far-reaching sound that pervades the
Three Thousand Great Thousand Worlds and proclaims these sincere and honest words:

Nhữ đẳng chúng sanh, đương tín thị xưng tán bất khả tư nghì công đức, nhất thiết chư Phật sở hộ niệm Kinh.
‘All you living beings should believe in this sutra which all Buddhas praise for its inconceivable merit and virtue, a sutra they protect and bear in mind.’

Xá Lợi Phất, Bắc Phương thế giới hữu Diệm Kiên Phật, Tối Thắng Âm Phật, Nan Trở Phật, Nhật Sanh Phật, Võng Minh Phật,
Shariputra, in the Northern World, Radiant Shoulders Buddha, Most Glorious Sound Buddha, Invincible Buddha, Sun-Birth Buddha, Luminous Net Buddha,

Như thị đẳng hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ quốc, xuất quảng trường thiệt tướng, biến phú tam thiên đại thiên thế giới, thuyết thành thật ngôn:
All Buddhas such as these, numberless as Ganges’ sands, each in his own country gives forth a vast and far-reaching sound that pervades the
Three Thousand Great Thousand Worlds and proclaims these sincere and honest words:

Nhữ đẳng chúng sanh, đương tín thị xưng tán bất khả tư nghì công đức, nhất thiết chư Phật sở hộ niệm Kinh.
‘All you living beings should believe in this sutra which all Buddhas praise for its inconceivable merit and virtue, a sutra they protect and bear in mind.’

Xá Lợi Phất, Hạ Phương thế giới hữu Sư Tử Phật, Danh Văn Phật, Danh Quang Phật, Đạt Ma Phật, Pháp Tràng Phật, Trì Pháp Phật,
Shariputra, in the World Below, Lion Buddha, Well-Known Buddha, Famous Light Buddha, Dharma Buddha, Dharma-Curtain Buddha, Upholding Dharma Buddha,

Như thị đẳng hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ quốc, xuất quảng trường thiệt tướng, biến phú tam thiên đại thiên thế giới, thuyết thành thật ngôn:
All Buddhas such as these, numberless as Ganges’ sands, each in his own country gives forth a vast and far-reaching sound that pervades the
Three Thousand Great Thousand Worlds and proclaims these sincere and honest words:

Nhữ đẳng chúng sanh, đương tín thị xưng tán bất khả tư nghì công đức, nhất thiết chư Phật sở hộ niệm Kinh.
‘All you living beings should believe in this sutra which all Buddhas praise for its inconceivable merit and virtue, a sutra they protect and bear in mind.’

Previous..Next

Comments are closed.